Friday, May 11, 2012

Guzzi model toy

1/12 Modified Tamiya Guzzi V10 kit
Link to producer